Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Iskierka

Każde dziecko jest cudem - jedynym, wyjątkowym, niezastąpionym

Zajęcia terapeutyczne

Rozwój dzieci z zespołem Downa wymaga specjalistycznego wsparcia. W ISKIERCE organizowane są w tym celu zajęcia prowadzone przez  wykwalifikowanych terapeutów.

Nasi podopieczni biorą udział w następujących zajęciach:

 1. Art-kinezjologia –  terapia różnych zaburzeń np. ruchu, uwagi, komunikacji, napięcia mięśniowego poprzez rysunek i inne formy plastyczne. Wykorzystuje naturalny ruch fizyczny np. ruchy naprzemienne i wodzenie oczami  do organizowania pracy mózgu w celu poprawy jego funkcjonowania. Korzystnie wpływa na poczucie własnej wartości, redukuje stres i napięcie, poprawia pamięć i koncentrację, przygotowuje do czytania i pisania. Metoda stosowana jest indywidualnie.( 0 – 6 r.ż)
 2. Neurologopedia – terapia zaburzeń mowy u osób z uszkodzeniami neurologicznymi. Celem zajęć jest pomoc dziecku w opanowaniu kompetencji językowych możliwych związanych z niepełnosprawnością. Ćwiczenia odbywają się w formie indywidualnej. ( 0 – 6 r.ż)
 3. Stymulowanie mowy– zajęcia logopedyczne prowadzone indywidualnie, także w formie instruktażu dla rodziców. ( 0 -6 r.ż.)
 4. Terapia Zaburzeń Dysfunkcji Rozwojowych i Ruchowych – założeniem tej metody jest stosowanie ruchu do wspomagania wszechstronnego rozwoju oraz w terapii różnorodnych jego zaburzeń. Przez ruch rozwijana jest sprawność motoryczna, świadomość własnego ciała oraz przestrzeni, dzielenia tej przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Udział w zajęciach działa stymulująco na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Są to zajęcia z udziałem rodziców. 
 5. Ćwiczenia metodą NDT-Bobath – stosowane od pierwszych miesięcy życia mają na celu harmonizowanie ogólnego napięcia mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego. Hamują, wynikające z dysfunkcji rozwojowych, nieprawidłowe odruchy oraz wyzwalają je w formie najbardziej zbliżonej do prawidłowych. Ponadto niwelują przyczyny powstawania wad postawy oraz wzmacniają gorset mięśniowy, który u dzieci z zespołem Downa nie rozwija się prawidłowo.
  Ćwiczenia mają charakter indywidualny.
 6. Stymulacja wielozmysłowa –  neurofizjologiczne sterowany system torowania mający na celu przywrócenie wrodzonych, fizjologicznych wzorców ruchowych, które zostały zablokowane w swoim rozwoju przez wczesnodziecięce uszkodzenia mózgu. Metoda opiera się na wykorzystaniu technik Vojty, NDT Bobath, PNF i integracji sensorycznej (SI). Są to ćwiczenia indywidualne.
 7. Terapia zaburzeń neurologicznych – redukuje  zaburzenia, których podłożem są zmiany neurologiczne. Ze względu na duże trudności w komunikowaniu się dzieci z zespołem Downa terapia jest ukierunkowana na wspomaganie głównie tych funkcji.
  ( 0 – 6 r.ż ) 
 8. Gimnastyka umysłu – system ćwiczeń mający na celu, poprzez proste ruchy naprzemienne ciała, zintegrowanie funkcji mózgu. Systematyczne ich stosowanie wpływa na synchronizację obu półkul mózgowych, prawej i lewej strony ciała, pracę oczu, wzrost odprężenia. Następuje zintegrowanie lateralności, ześrodkowania i skupienia. Ćwiczenia wykonywane indywidualnie.
 9. Gimnastyka korekcyjna – wiotkość i słabe napięcie mięśniowe jako jedne z typowych cech zespołu Downa wymagają ciągłej korekcji. Systematyczne ćwiczenia przeciwdziałają zmianom zwyrodnieniowym w obrębie kręgosłupa i systemów obwodowych. ( 0 – 6 r.ż.)
 10. Terapia mowy – zawiera stymulację obniżonej sprawności aparatu artykulacyjnego (hipotonia mięśni) oraz klasyczne ćwiczenia logopedyczne. Ważną częścią terapii jest metoda sekwencyjno-symultaniczna, uwzględniająca wszystkie aspekty rozwojowe- percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę, pamięć, mowę i myślenie. Są to zajęcia indywidualne 
 11. Basen – zajęcia mające wymiar integracyjny i zdrowotny. Ćwiczenia w wodzie
  stymulują rozwój na wszystkich poziomach: fizycznym, intelektualnym, społecznym i psychicznym.    Wskazaniem do zajęć w wodzie jest potrzeba ciągłej stymulacji rozwoju psychoruchowego poprzez całkowitą zmianę środowiska, w którym się przebywa codziennie, a co za tym idzie bardzo silne, zróżnicowane bodźcowanie. Środowisko wodne daje możliwość ruchu wolnego od działania siły ciężkości, jest czynnikiem odciążającym pracę kości, mięśni i stawów. Zajęcia dla młodzieży. 
 12. Tenis – sposób aktywnego spędzania czasu, mający m.in. pozytywny wpływ na sylwetkę, która z biegiem lat, zwłaszcza w okresie dojrzewania, u osób z zespołem Downa staje się ociężała. Treningi przeznaczone dla młodzieży.
 13. Lepienie gliny – usprawniają dłonie,  mają także działanie psychoterapeutyczne. Młodzież podczas wykonywania rzeźb i wyrobów z gliny, widząc efekty
  swojej, pracy podnosi poczucie sprawczości oraz własnej wartości.
 14. Zajęcia taneczne – forma aktywnego spędzania czasu wolnego poza domem, pozytywnie
  wpływam.in. na poczucie wartości i kondycję fizyczną.

Podczas lepienia gliny powstawały piękne Anioły.

A podczas zajęć z gotowania – pyszne przekąski i potrawy.Hit Counter provided by orange county plumbing