Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa Iskierka

Każde dziecko jest cudem - jedynym, wyjątkowym, niezastąpionym

Statut Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka” z siedzibą w Szczecinie

Statut

Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka”

z siedzibą w Szczecinie

z dnia 12.02.2010 r.

tekst jednolity

opracowany po zmianach przyjętych przez Walne Zebranie

Członków Stowarzyszenia w dniu 22 czerwca 2016 r.

§ 1

1.    Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka”, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.
2.    Stowarzyszenie może także używać nazwy skróconej: „Stowarzyszenie Iskierka”.
3.    Stowarzyszenie posiada własne logo w kształcie kwadratu. Kwadrat podzielony jest na dwie części: czarną i żółtą. Część żółta jest fragmentem koła i zajmuje większą powierzchnię prawej strony kwadratu. Kolory symbolizują ciemność i światło. W części czarnej znajduje się żółta postać dziecka zmierzającego po czerwonej linii z obszaru ciemności w krąg światła. Pod rysunkiem umieszczony jest napis: ISKIERKA Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa.

§ 2

1.    Stowarzyszenie jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego, zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, a w szczególności z Zespołem Downa oraz ich rodzeństwu, rodzicom lub prawnym opiekunom oraz osób, które chcą działać na ich rzecz.
2.    Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin.
3.    Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
4.    Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5.    Stowarzyszenie posiada z mocy ustawy osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu w Rejestrze Stowarzyszeń.
6.    Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r.  oraz niniejszego statutu.
7.    Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
8.    Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 3

1.    Celem Stowarzyszenia jest:

1)    Niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, a w szczególności z Zespołem Downa, oraz ich rodzeństwu, rodzicom lub prawnym opiekunom.
2)    Reprezentowanie osób z zespołem Downa oraz ich rodzin.
3)    Integracja osób z zespołem Downa z resztą społeczeństwa.
4)    Prowadzenie działalności pożytku publicznego tj. działalności społecznie użytecznej w tym w szczególności w formie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

2.    Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego:

1)    Działalność odpłatna pożytku publicznego:

a)    PKD 58.11.Z – Wydawanie książek
b)    PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
c)    PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
d)    PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
e)    PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
f)    PKD 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
g)    PKD 85.10.Z – Wychowanie przedszkolne
h)    PKD 85.20.Z – Szkoły podstawowe
i)    PKD 85.31.A – Gimnazja
j)    PKD 85.32.B – Zasadnicze szkoły zawodowe
k)    PKD 85.32.C – Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
l)    PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
m)    PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
n)    PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
o)    PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
p)    PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
r)    PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
s)    PKD 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
t)    PKD 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
u)    PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi
v)    PKD 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
w)    PKD 93.12.Z – Działalność klubów sportowych
x)    PKD 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
y)    PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
z)    PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym w szczególności w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

2)    Działalność nieodpłatna pożytku publicznego

a)    PKD 58.11.Z – Wydawanie książek
b)    PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
c)    PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
d)    PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
e)    PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
f)    PKD 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
g)    PKD 85.10.Z – Wychowanie przedszkolne
h)    PKD 85.20.Z – Szkoły podstawowe
i)    PKD 85.31.A – Gimnazja
j)    PKD 85.32.B – Zasadnicze szkoły zawodowe
k)    PKD 85.32.C – Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
l)    PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
m)    PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
n)    PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
o)    PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
p)    PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
r)    PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
s)    PKD 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
t)    PKD 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
u)    PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi
v)    PKD 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
w)    PKD 93.12.Z – Działalność klubów sportowych
x)    PKD 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
y)    PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
z)    PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym w szczególności w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

3.    Do osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie dąży poprzez:

1)    Organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, edukacyjnej, leczniczej, kulturalnej, integracyjnej, rekreacyjnej i sportowej.
2)    Organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej, materialnej itp.
3)    Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych.
4)    Inspirowanie i popieranie badań naukowych sprzyjających postępowi w dziedzinie rehabilitacji psychofizycznej i adaptacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności z Zespołem Downa.
5)    Prowadzenie szkolenia kadr dla potrzeb terapii osób niepełnosprawnych.
6)    Organizowanie życia zawodowego osób z zespołem Downa.
7)    Prowadzenie działalności wydawniczej.
8)    Prowadzenie wszelkiej innej działalności dozwolonej prawnie.
9)    Organizacje imprez masowych, festynów, koncertów, festiwali, imprez sportowych propagujących działalność Stowarzyszenia (przy przestrzeganiu przepisów z ustawy z dnia 20.03.2009 o bezpieczeństwie imprez masowych).

4.    Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

5.    Stowarzyszenie realizuje swoje cele samodzielnie lub współpracując z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi.

§ 4

1.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
1.1    Członkami stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy mający oraz niemający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
2.    Stowarzyszenie posiada członków:

a)    zwyczajnych,
b)    wspierających,
c)    honorowych,
d)    beneficjentów.

3.    Członkiem zwyczajnym albo beneficjentem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.

4.    Członkiem zwyczajnym albo beneficjentem staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

5.    Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6.    Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

7.    Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

8.    Członkiem honorowym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia na wniosek minimum 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

9.    Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)    biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b)    korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c)    udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d)    zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

10.    Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)    brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, w tym w szczególności poprzez wykonywanie prac społecznych na rzecz Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami władz Stowarzyszenia,
b)    przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c)    regularnego opłacania składek.

11.    Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

12.    Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, a członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

13.    Członkowie wpierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

13.1. Członkowie beneficjenci mają prawo:

a)    korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
b)    udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

13.2. Członkowie beneficjenci mają obowiązek:

a)    realizacji celów Stowarzyszenia,
b)    przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c)    regularnego opłacania składek.

14.    Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)    pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
b)    wykluczenia przez Zarząd:

−    z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
−    z powodu niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia przez członka zwyczajnego w wymiarze określonym w uchwałach władz Stowarzyszenia,
−    z powodu niepłacenia składek przez członka zwyczajnego i beneficjenta zgodnie z obowiązującymi uchwałami,
−    na pisemny, uzasadniony wniosek trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

c)    utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d)    śmierci członka będącego osobą fizyczną albo utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

15.    Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, pozbawienia lub ustalenia charakteru członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

§ 5

1.    Władzami Stowarzyszenia są:

a)    Walne Zebranie Członków,
b)    Komisja Rewizyjna,
c)    Zarząd.

2.    Kadencja Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3.    Członkowie władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję wielokrotnie.
4.    Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 6

1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)    z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b)    z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, beneficjenci oraz zaproszeni goście.

2.    Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.    Walne Zebranie Członków zwyczajne zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.
4.    Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia muszą być zawiadomieni o terminie Walnego Zebrania Członków listem poleconym wysłanym nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Dopuszczalne jest także zawiadomienie Członka zwyczajnego Stowarzyszenia droga e-mailową, jednakże może to nastąpić tylko wobec tego Członka, który na piśmie złoży Zarządowi pismo zawierające jego adres e-mailowy. Pozostali członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście będą zawiadomieni o terminie Walnego Zebrania Członków drogę elektroniczną (e-mail, sms) lub w formie pisemnej nie później niż 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

5.    Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6.    Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej siedmiu  członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Głosowanie może być tajne lub jawne. O sposobie głosowania każdorazowo decydują uprawnieni do głosowania.

7.    Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

a)    określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b)    uchwalanie zmian statutu,
c)    wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
d)    udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e)    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f)    uchwalanie budżetu,
g)    uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h)    skreślono,
i)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j)    rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m)    podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 7

1.    Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
3.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)    kontrolowanie działalności Zarządu,
b)    składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c)    prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d)    składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e)    składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

4.    Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a jej członkowie:

a)    nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b)    nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
c)    mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

§ 8

1.    Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2.    Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu. Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków bezpośrednio.
3.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów.
4.    Do kompetencji Zarządu należą:

a)    realizacja celów Stowarzyszenia,
b)    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c)    sporządzanie planów pracy i budżetu,
d)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e)    podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g)    zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h)    przyjmowanie,  skreślanie, wykluczanie członków oraz ustalanie charakteru członkostwa i wysokości należnej składki członkowskiej.

5.    Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.

6.    W wypadku konieczności zawarcia umowy cywilno-prawnej z członkami Zarządu, Stowarzyszenie reprezentowane będzie przez Komisję Rewizyjną, którą reprezentować będzie Przewodniczący Komisji.

§ 9

1.    W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej albo Zarządu przed upływem kadencji przeprowadzane są wybory uzupełniające w trybie określonym statutem dla wyboru Władz Stowarzyszenia.
2.    Kadencja członka Komisji albo członka Zarządu wybranego w wyborach uzupełniających kończy się wraz z końcem kadencji całej Komisji albo Zarządu.

§ 10

1.    Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)    ze składek członkowskich,
b)    darowizn, spadków, zapisów,
c)    dotacji i ofiarności publicznej.

2.    Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
3.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.    Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 11

Zabrania się:

a)    udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
b)    przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)    wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d)    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12

1.    Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej siedmiu  członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3.    W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4.    Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, a jego ewentualne zmiany z dniem uchwalenia tych zmian.

 Hit Counter provided by orange county plumbing